บริษัท โพลีกอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

17/403 ถนน ป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

อีเมล์ phattarayutt@gmail.com
โทร. 082-924-4445, 094-974-9554